Title

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er ”KØB Odder”.
§ 2
Foreningens hjemsted er Odder Kommune.
§3
Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender.

MEDLEMMER
§4
Som medlemmer kan optages erhvervsdrivende i Odder Kommune inden for handel, industri, servicevirksomhed og liberale erhverv. Derudover kan der optages foreninger, institutioner og privatpersoner som støttemedlemskaber. Foreninger , institutioner og privatpersoner har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og kan ikke stille forslag som skal behandles på generalforsamlingen. Foreninger, institutioner og privatpersoner er velkommen til at indsende forslag til bestyrelsen, som kan vælge at tage forslaget med på generalforsamlingen.

KONTINGENT
§ 5

Foreningens kontingent fastsættes individuelt for de enkelte medlemmer, idet disse efter virksomhedens art, størrelse og beliggenhed opdeles i optil 8 kategorier.
Foreningens bestyrelse fastsætter og opkræver der årlige kontingent for hver af de nævnte medlemskategorier.
Valg af revisor
Eventuelle forslag fra medlemmer
Eventuelt
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts for at komme til behandling på samme års ordinære generalforsamling.

BESTYRELSEN
§8

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer valgt bestyrelse på 7 medlemmer.
Valget gælder for 2 år, og der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer, idet de ved foreningens første ordinære generalforsamling afgåede 2 medlemmer udpeges ved lodtrækning.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand og konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen i årets løb, er den resterende bestyrelse selvsupplerende, idet supplerings-medlemmerne afgår ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
Såvel afgående bestyrelsesmedlemmer som revisor kan genvælges.
§ 9
Over det på generalforsamlinger og på bestyrelsesmøder passerede indføres
§6
Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel til hver enkelt medlem med angivelse af dagsorden.
Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i april måned.
Alle generalforsamlinger afholdes i Odder Kommune.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og alle beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal, idet dog beslutning om ændring i foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kræver, at mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer for beslutningen, der i modsat fald anses for bortfaldet.
Hvert medlemsskab har en stemme, og kun stemmeberettigede har adgang til generalforsamlingen, idet dog hvor medlemsskabet tilhører firmaer med to eller flere indehavere, er samtlige indehavere berettiget til at deltage i generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.
§7
Dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling skal indeholde:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status
Budgetorientering
Valg af medlemmer til bestyrelsen
er referat i en dertil oprettet forhandlingsprotokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og tillige f.s.v. angår generalforsamlingen af dirigenten.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning derom, eller når mindst 15 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af det eller de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter bestyrelsens beslutning derom eller efter modtagelse af foran omtalte begæring.
§ 11
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen i forbindelse med to medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 12
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. juni 1990.

Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling den 05.04.2016.

Højre spalte indhold

 • Butikkernes åbningstider

  Hverdage ……….   kl. 10 - 17.30
  Fredage ………...   kl. 10 - 18.00
  Lørdage …………   kl. 10 - 13.30/14

  Søg evt. på butikkernes egen hjemmeside.

  NB: Supermarkeder og nogle specialbutikker har andre åbningstider.